Wallnäs Timber AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

 

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC (PEFC/05-32-202) och FSC® (FSC-C125348):s krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

 

Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

 

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

 

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Wallnäs Timber AB skall verka för att denna volym ökar.

 

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

 

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

 

Ralf Rosberg
VD.

KONTAKTA OSS GÄRNA

Adress: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: 0496-508 00, E-post: