Företagsfakta

WALLNÄS AB bildas

Östra delen av Småländska Höglandet och Vimmerbydistriktet är kända för sin höga virkeskvalitet av såväl fura som gran. Här grundades för mer än 120 år sedan Wallnäs AB.

 

Bolaget bildades av riksdagsman Axel Fagerholm (se bild till höger) född 1844 i Vimmerby. År 1876 förvärvade han Ventzelholms glasbruk med tillhörande skogsegendom på ca 1000 ha. Skogsbruk blev hans stora livsintresse och efterhand köpte han in ett flertal skogs- och lantegendomar.

 

År 1884 inköpte han Vallnäs, där han lät uppföra en huvudbyggnad som bostad och kontor. Bland de större gårdar som förvärvades kan nämnas Ryssebo 1896, Oppreda 1908 och Skögle 1913.

Den 1 juni 1896 antogs bolagsordningen:

"Bolaget har till ändamål att vid Vallnäs och Ventzelholm, i Jönköpings län drifva glasbruks- sågverks- och lantbruksrörelse samt annan dermed förenlig verksamhet, äfvensom att arrendera och inköpa egendomar. Bolaget har sitt säte å Vallnäs". Enligt köpebrev ingick bl.a. sågverksinventarier till två vattensågar och fyra ångsågar.

 

Utveckling

Det dröjde ända till 1913, då hans barn blev myndiga, innan bolagets verksamhet började ta form. Huvuddelen av Axel Fagerholms egendomar och rörelser bedrevs nu under ett tak i aktiebolagets regi.

 

Glasbruket som ingick i köpet av Ventzelholm flyttades 1897 till Västervik och lades ner omkring 1919. Sågverksrörelsen koncentrerades tidigt till Vallnäs som med egen järnvägsstation hade goda utlastningsmöjligheter.

 

Efter Axel Fagerholms bortgång 1930 tog hans barn över hela ansvaret för bolaget. Trots svåra tider under 30-talet och ofredstider på 40-talet bedrevs verksamheten med framgång.

En ny ramsåganläggning uppfördes 1956. Lantbruksrörelsen i egen regi avvecklades 1969.

 

Idag är Wallnäs AB ett modernt sågverksföretag med teknik och kapacitet att tillgodose högt ställda krav och förväntningar. En kontinuerlig hög investeringstakt säkerställer en effektiv produktion och ett produktsortiment med kvalitét och tillgänglighet som tillhör marknadens absolut bästa.

 

2019-01-01 bildas dotterbolaget Wallnäs Timber AB (WTAB) där sågverksindustridelen drivs idag.

 

KONTAKTA OSS GÄRNA

Adress: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: 0496-508 00, E-post: