Integritetspolicy

Wallnäs AB är mån om att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi tagit fram den här integritetspolicyn som beskriver hur och varför denna hantering sker. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
 
Vår policy gäller dig som vi har, eller skulle vilja ha, en affärsmässig relation med. Den berör också dig som väljer att söka kontakt med oss i ett ärende som kräver återkoppling eller väljer att delta i något av oss arrangerat evenemang.
 
Personuppgifter vi sparar och varför
Vi sparar bara de uppgifter vi anser oss behöva för att hantera vår affärsmässiga relation, för att skicka ut relevant information, för att kunna återkoppla i ett ärende samt tillhandahålla hög service.

Vi lagrar i första hand de uppgifter du själv valt att lämna, utöver det hämtar vi uppgifter från olika register så som fastighetsregistret samt offentlig företagsinformation.

Den rättsliga grunden
Vi baserar vår behandling på tre rättsliga grunder, nämligen (i) för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten, (ii) på en intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse), och (iii) samtycke.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänseende till ändamålet. Du kan vara trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett professionellt sätt.

Vi använder oss av modern teknik för att förhindra dataintrång och vidarespridning.
Dina personuppgifter hanteras enbart av de personerna hos oss som krävs för ändamålet.

Ibland kan vi behöva lämna dina uppgifter till någon av våra samarbetspartners. Dessa är då bundna av sekretssavtal och agerar i egenskap av under-biträden som behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner

Dina rättigheter
Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen. Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning.

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning (marknadsföring). Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Vill du ha hjälp med något av ovan skickar du en skriftlig begäran till adressen info@wallnas.se. Vi åtgärdar din begäran inom skälig tid.
Wallnäs AB


Kontakt
Wallnäs AB, 598 98 Mariannelund
Tel: 496-508 00
Skicka ett e-postmeddelande

  |  Personuppgiftspolicy  |  Användarvillkor  |  Samtycke Cookies