KONTAKTA OSS GÄRNA

Adress: Vallnäs, 598 98 Mariannelund, Tel vx: 0496-508 00, E-post:

Wallnäs skall som skogsägare och förbrukare av skoglig råvara med träförädlande industri, verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

 

Skogsmarkens ekosystem tillvaratas på ett sätt som innebär att dess produktionsförmåga inte äventyras genom utarmning. Wallnäs står för kvalitet från frö till färdig produkt, vilket utgör grunden för framtidens skogsproduktion.

 

Koncernen genomför fortlöpande åtgärder för att uppnå en naturresurshållning som även inkluderar biologiska värden. Som exempel sker all beståndsanläggning på ett miljömässigt riktigt sätt, våtmarker och biologisk mångfald värnas.

 

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s -krav och intentioner, så långt möjligt förvissa oss om att externt inköpt råvara ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning eller från skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning. Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

 

Råvaran skall till största andelen komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Wallnäs skall verka för att denna volym ökar. Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhället, miljö och uppdragsgivare. Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

 

2018-12-08

Per-Axel Fagerholm

Styr ordf